CALENDARI PREINSCRIPCIÓ 2018-19

 

Calendari de preinscripció 2018-2019
Difusió de l’oferta 27 de març
    PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 29 de març al 9 d´abril

 

Dilluns a Divendres:                                                   Matins de 9.15h a 12.00h

Dilluns a Dijous:                                                         Tarda de 15.15h a 16.00h

(Al despatx de secretaria)

Presentació de documentació Fins al 10 d´abril
Llistes amb el barem provisional 26 d´abril
Reclamacions Del 29 d´abril al 3 de maig
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 8 de maig
Sorteig del número per al desempat 9 de maig
Publicar oferta definitiva 14 de maig
Publicació de les llistes d’admesos i llista d´espera 12 de juny
Assignació d´ofici Del 30 de maig al 3 de juny
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO) Del 20 al 26 de juny

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la següent documentació:

A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Documentació acreditativa del criteri de prioritat de família nombrosa o monoparental (Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent).

Podeu trobar més informació a la pàgina :

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/obligatoris