COM SOM?

TRETS D’IDENTITAT

Ensenyament personalitzat i de qualitat.

Treballem un ensenyament de qualitat i personalitzat, que ensenya a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social.Per fer això possible es fan grups reduïts o bé hi ha dues persones a l’aula.

Escola catalana.

Fem servir la  llengua catalana com a llengua pròpia i vehicular de l’ensenyament i l’aprenentatge, així com de relació entre tota la comunitat educativa..Una de les tasques fonamentals de la nostra escola és ensenyar la realitat catalana en totes les seves manifestacions: cultura, tradicions, història, costums i, sobretot, lingüística. El castellà es contempla com a segona llengua, amb l’objectiu d’acabar l’escolaritat dominant ambdues llengües.

Escola aconfessional i pluralista.

Respectem les diferents maneres de pensar . És una escola oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels nostres  alumnes persones socials dignes

Escola coeducadora i no sexista.

Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant-nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Escola solidària i tolerant.

Eduquem en la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Educació integral.

Escola que descobreix en el treball les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima i la formació com a persones.

Educació socialitzadora.

Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar en els drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat i vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes.

Escola dialogant.

Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre els pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar.

Ensenyament actiu i innovador.

Potenciem l’aspecte instructiu basat en l’aprendre a aprendre,  que fomenta l’experimentació, el descobriment i la formació d’hàbits ètics i cívics.

Escola oberta a la participació.

Valorem molt positivament la participació de l’alumnat en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats, fomentant el treball individual i en equip. El professorat, els pares, els treballadors no docents i els alumnes participen en la gestió i activitats diverses del centre.

Escola democràtica.

A l’escola treballem per estimular els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense cap mena d’adoctrinaments.

Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient.

Treballem per la sostenibilitat i l’estimació a la natura (control de residus, estalvi d’energia, mobilitat sostenible, gestió de recursos, cura i estudi de l’hort i de la vegetació de l’escola…).

Visió crítica.

Volem aconseguir que es valorin els fets amb visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi i l’autoavaluació.